Начало

Енергийни и технологични обследвания и одити на фабрики и индустриални системи, технически експертизи, диагностики, одити и обследвания по ресурсна ефективност, техническо проектиране

Енергийни обследвания и одити на фабрики и индустриални системи, производствени и обслужващи инсталации, сгради и инфраструктури – индустриални, административни, публични, жилищни, др., издаване на енергийни паспорти и енергийни сертификати (фирмата е лицензирана от Агенция Енергийна Ефективност и е вписана в националния регистър съгл. Закона за енергийна ефективност)

Намаляване консумацията на енергоносители

Намаляване консумацията на енергоносители (ел.енергия, топлоенергия, горива, вода, сгъстен въздух, др.) във фабрики, инсталации, сгради и инфраструктури чрез утилизация на отпадна топлина, химически промивки на енергийно оборудване – топлообменници, утилизатори, тръбни мрежи, др., подобряване на енергийни параметри, автоматизация, газификация, ефективни газови инфрачервени лъчисти отопления, топлоизолации, оптимизация на ел.мотори, осветления и ел.инсталации, др.

Индустриален инженеринг и мениджмент

Индустриален инженеринг и мениджмент, управление на проекти в страната и чужбина, оптимизация на производствени процеси, кризисен мениджмент, технически диагностики и обследвания и съдебни експертизи в индустрията и енергетиката

Алтернативни енергии – проектиране и монтаж

Алтернативни енергии – проектиране и монтаж на слънчеви инсталации, термопомпени системи с топлина на земния грунд и подземни води, отоплителни котли на биомаса, енергийно-пасивни сгради, утилизация на отпадни продукти и материали от производствени процеси, утилизация на биогаз от пречиствателни станции и животновъдни комплекси, отопление с дървесен чипс и пелети, др.

Предпроектни и инвестиционни проучвания

Предпроектни и инвестиционни проучвания по проекти за изграждане на слънчеви инсталации (фотоволтаични, термични, др.), когенерация, вятърни електрогенератори, биомаса, малки водно-електрически централи, изпарително охлаждане на големи помещения – цехове, халета, спортни зали, др. енергийни проекти, мониторинг и контрол на енергийните разходи и енергиен мениджмент на фабрики и сгради

Проектиране и изграждане на фабрики, халета, цехове, сгради

Проектиране и изграждане на фабрики, халета, цехове, сгради (жилищни, административни, индустриални), преустойства на сгради и ремонти, вкл. част ОВК, електро, ВиК, проектиране на химически, газопречистващи, водообработващи и др. индустриални инсталации и системи

Производство и монтаж

Производство и монтаж на метални конструкции, резервоари и цистерни, тръбопроводни системи, конвейери и транспортьори, доставка и монтаж на газови инфрачервени лъчисти отопления, когенератори, топлоизолации, широка гама от енергийно оборудване, др.