Енергйни проекти

Енергийна ефективност в индустрията, сгради и инфраструктури

Референтен списък на извършени дейности

Работа по други обекти в областта на енергетиката (вкл. когенерация) в партньорство

Консорциум  3К АД  и  ЕНЕРКОН ЕООД

Проекти, реализиран във фабрика НОВАЛИС – гр. Пазарджик

 

Енергийна ефективност в индустрията, сгради и инфраструктури

Намаляване разхода на ел. eнергия, топлина, природен газ и др. горива, сгъстен въздух, вода във фабрики, сгради и технически инфраструктури

 • Подобряване работата на енергийни съоръжения - парови централи, въздушни и хладилни компресори, топлоразпределителни, ел.снабдителни  и газоснабдителни мрежи, водообработка на прави и обратни води, озонаторни станции, филтриращи инсталации, кислородо-азотни станции, газови стопанства, природен газ, др. горива – нафта, мазут, твърди горива
 • Енергийни обследвания и одити, препоръки и гаранции за подобряване на енергийната ефективност с цел икономия на енергия, бизнес-планове за постигане на целта, алтернативно финансиранe (Европейски съюз, Агенция енергийна ефективност, Фонд енергийна ефективност, др.)
 • Оптимизиране разходите по техническа поддрьжка и ремонти
 • Оползотворяване на отпадна топлина, когенерация, водообработка, изгаряне на отпадни продукти и материали от производствени процеси
 • Газификация на обекти и прилагане на ефективни лъчисти инфрачервени газови отопления

Алтернативни енергии

 • Топлинни слънчеви инсталации (плоски колектори, вакуумирани колектори, механични и термосифонни, обемни слънчеви колектори, др.) - за затопляне на вода, за затопляне на въздух, за отопление на помещения
 • Фотоволтаични слънчеви инсталации - за производство на ел.енергия за осветление, за охранителни системи, за подаване към електроразпределителната мрежа, др.
 • Вятърни генератори – за собствени нужди (200 W ….. 20 kW), свързани с националната ел.мрежа (350 kW ......... 2 MW)
 • Термопомпи (въздух-въздух, въздух-вода, вода-въздух, топлина на земен грунт, геотермални, др.) за технологични или битови нужди
 • Биомаса – дървесни отпадъци, технологични отпадъци (слънчогледови люспи, царевични стъбла, слама, др.), брикети, пелети, др.
 • Биогаз – от пречиствателни станции, от животновъдни и др. аграрни комплекси – включително изгаряне за енергийни нужди в отоплителни и парогенераторни котли, когенератори, др.
 • Слънчева архитектура и енергийно-пасивни сгради – цялостна компановка на сгради, баланс между енергийна ефективност и жилищен комфорт, връзки с останалите системи (вентилация, отопление, визуален комфорт)

Нови фабрики и реконструкции, разширения, модернизации на съществуващи фабрики, цехове, инсталации, сгради

 • Прединвестиционни проучвания – избор на терени (геоложко проучване, ОВОС, проучване за инфраструктурни връзки)
 • Идеен проект и виза за проектиране - взаимодействие с дьржавни и общински ведомства за получаване разрешителни и др. документи
 • Проектиране (специалисти по отделните части - архитекти, технолози, инженери с опит в проектирането на фабрики на мултинациоални компании, вж референтен списък и приложения)
 • Виза за строителство и изграждане на фабрики
 • Разширения на фабрики (нови цехове, складове, логистични центрове, др.)
 • Техническа поддръжка и ремонти на машини, cгради и сьорьжения