За нас

Фирмата има в наличност по трудови договори инженерен състав от 17 специалисти по

 • електротехника,
 • топлоенергетика,
 • топлотехника,
 • автоматизация, 
 • машинни инженери,
 • технолози и
 • строителни инженери.

Фирмата разполага с опитни специалисти:

 • Топлоенергетици и топлотехници
 • Ел. инженери и инженери по автоматизация
 • Индустриални мениджъри
 • Архитекти
 • Проектанти по всички части на енергийни проекти
 • Монтажници и заварчици – аргон, СО2, ел.дъгово, др.

ЕНЕРКОН ЕООД има добър опит в множество фабрики при извършване на енергийни и технологични одити с цел

 • промени на отопления,
 • смяна на горивна база,
 • топлоизолации на сгради,
 • реконструкция на осветителни системи вкл. оптимално балансиране между изкуствено и естествено осветление,
 • закупуване на производствени машини и инсталации по субсидиращи евро-програми.

ЕНЕРКОН ЕООД е член на Националeн инсталационен съюз

ЕНЕРКОН ЕООД е в списъка на доставчиците на енергийно-ефективни услуги, подписали Европейския професионален кодекс за договори с гарантиран резултат

ЕНЕРКОН ЕООД е сертифициран енергиен одитор:

 • По европейската оперативна програма BAS
 • Към Европейската банка за реконструкция и развитие (EBRD)

Фирмата е лицензирана за провеждане на обследвания и одити по енергийна ефективност в индустрията и сгради (вкл. издаване на енергийни паспорти и енергийни сертификати) съгласно Закона за енергийна ефективност и притежава следните национални лицензи:

Удостоверение рег. № 00026 / 20-12-2009 г., издадено от Агенция по Енергийна Ефективност, за вписване в публичния регистър на фирмите, извършващи обследване за енергийна ефективност на индустриални обекти и системи, съгл. чл. 18, ал. 3 от Закона за енергийна ефективност

 

Удостоверение рег. № 00120 / 13-11-2008 г., издадено от Агенция по Енергийна Ефективност, за вписване в публичния регистър на фирмите, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и издаване на енергийни паспорти и сертификати, съгл. чл. 16, ал. 6 от Закона за енергийна ефективност

 

Фирмата притежава:

 • Богата гама от измерващи прибори и апарати за топлинни, вентилационни, електрически, слънчеви, др. процеси
 • Удостоверения за професионална квалификация на инженерите, работещи във фирмата, и индивидуални лицензи за провеждане на енергийни обследвания и одити във фабрики и обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради
 • Лиценз, предоставен на ЕНЕРКОН ЕООД, за работа със специализираната компютърна програма ENSI (Energy Saving International AS) Key Number Software, утвърдена от Министерството на икономиката и енергетиката, съответно контролирана от Агенция по енергийна ефективност, за провеждане на енергийни одити на сгради. Компютърната програма включва модула Economy Software 6.26 - ENSI 2002-2004 за изчисляване финансовите параметри на обследваните сградни обекти, така също включва модул за изчисляване охлаждане на сгради

Управител на ЕНЕРКОН ЕООД – доц. д-р инж. Георги Атанасов:

 • Магистър-инженер на UNESCO International Institute for Infrastructural, Hydraulical & Environmental Engineering (IHE) – Delft, Holland – специализации по инженерна екология – вкл. пречистване на отпадни води, газопречистване, депа твърди отпадъци, биогазови инсталации, слънчева енергия, др.
 • Доктор–инженер по топлотехнически и топлоенергийни процеси в индустрията със специализация по утилизация на отпадна топлина с паралелно пречиставне на димни газове при изгаряне на отпадна биомаса във водогрейни котли и парогенератори
 • Магистър-инженер на Институт по енергетика – гр. Москва, Русия – специализация по топлоенергетика – парогенератори, турбини, котли-утилизатори, технология на води и горива и химически режими на енергийни обекти, пречистване на отпадни и замърсени води, химически промивки, почистване на замърсявания от нефтопродукти, др.
 • Притежател на 11 патента и авторски свидетелства в съответните области.

 

През м.март 2011 г. ЕНЕРКОН ЕООД успешно премина контролен енергиен одит

Одитът е извършен от Агенция Енергийна Ефективност – с констативен протокол от проверката N# 004-ПС-159 КО на енергийното обследване на фабрика СТИЛМЕТ АД (моля, вж приложените документи по-долу). С този конролен одит на агенцията ЕНЕРКОН ЕООД получи позитивен атестат от най-високия орган на националната изпълнителна власт за енергиен контрол за качествената работа по проведените от фирмата енергийни обследвания на фабрики и индустриални системи.